Tehnička analiza dionice TAL Education Group [NYSE:XRS]

Trenutna cijena komapnije TAL Education Group [NYSE:XRS] iznosi 63.81 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 5.25 milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 29.85 – 66.38 USD.

Dugroročni trend je rastući. Srednjoročni trend karakterizira rastući kanal u kojem se cijena kreće između gornje i donje linije kanala formirajući više vrhove i viša dna, dok je kratkoročni trend horizontalni s tim da cijena još uvijek stvara viša dna ali bez uspjeha da premaši prethodni vrh uz sve niži volumen trgovanja. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se još uvijek u neutralnom području sa vrijednošću od 57.30, ali sa nižom vrijednošću u odnosu na prethodna dva pokušaja formiranja višeg cjenovnog vrha (horizontalna bjela linija na grafikonu). Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: +2.12, SMA50: +3.34%, SMA200: +19.19%, što signalizira snažan rastući trend.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +37.31%. Ako promatramo period od 30 dana prinos je rastao za +1.61%, za 6 mjeseci je također pozitivan i iznosi +24.34%, te je na godišnjoj razini prinos pozitivan i iznosi snažnih +107.58%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 1Y – XRS

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Obrazac: Posljednjih 12 mjeseci cijena dionice YRS (TAL Education Group) kreću se unutar rastućeg kanala. Trend je uzlazni sa izraženim višim vrhovima i višim dnima. Cijena dionice je iznad značajnih pomičnih prosjeka (PP) što je dokaz snažnog rastućeg trenda. Brži PP od 20 SMA je iznad sporijeg PP od 50 SMA.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Potencijalni ulazak u poziciju može biti na donjoj liniji rastućeg kanala na razini cijene od 61.50-62 USD, a potvrda tome može biti i 50 SMA koji se kreće jako blizu donje linije rastućeg kanala.

Mogući izlazak iz pozicije: Cilj je razina otpora (gorrnja linija uzlaznog kanala) bez prethodnog definiranja mogućeg uzimanja profita jer je cijena u snažnom rastućem trendu. Rizik ograničavamo na cijeni od 59 USD što je ispod donje linije rastućeg kanala i to na prethodnom dnu, s tim da koristimo pomični stop loss nalog ukoliko se cijena nastavi kretati uzlazno nakon testiranja poptporne linije rastućeg kanala kako bismo maksimizirali moguću dobit.

Money Management: RRR 1:2-5

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)